1

Радио Јон

2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување програма на радио 

Редовен програмски надзор РА Јон – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Јон – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен административен надзор РА Јон – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022


2021 година

2020 година