1

2014 година – ИП СИСТЕМС

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 19.12.2014

– Член 143 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 18.03.2014

Изречени мерки:

Употреба на јазик

– Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 06.11.2014