1

2014 година – КДС-КАБЕЛНЕТ

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Мерка опомена (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.12.2014- аналоген пакет

– Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумки услуги) – 16.12.2014 – аналоген пакет

– Мерка опомена (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) –  16.12.2014 – дигитален пакет

– Вонреден програмски надзор ( член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.12.2014 – дигитален пакет