1

2015 година

– Извештај од редовен надзор врз работата на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ – (не се констатирани прекршувања на административните обврски од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)