1

2016 година ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 19.12.2016 

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 03.11.2016