1

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Кочани ФМ ДО Кочани – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019