1

Извршен редовен програмски надзор врз 6 радија

Скопје, 4 октомври 2019г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО, Радио КАПИТОЛ ФМ, Радио ХИТ ФМ, Радио ЗОНА М-1, Радио РФМ и Радио УРБАН ФМ за правилата за емитување аудио комерцијални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа, употреба на јазикот во програмите и дневно емитување најмалку 12 часа програма на радио.

Надзорот покажа дека нема прекршување на одредбите на ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Радио КАПИТОЛ ФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Радио КАПИТОЛ ФМ – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 04.10.219

Радио ХИТ ФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Радио ХИТ ФМ – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 04.10.219

Радио ЗОНА М-1 – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Радио ЗОНА М-1 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 04.10.219

Радио РФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Радио УРБАН ФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019