1

Спроведен редовен програмски надзор врз Македонски Телеком

Скопје, 27.11.2019 – Агенцијата спроведе редовен програмски надзор врз давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Македонски Телеком за почитување на обврските за кинематографски дела, заштита на малолетни лица и промоција на производство и пристап до европски дела кои произлегуваат од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

При извршениот програмски надзор не се констатирани прекршувања.

Извештајот е достапен на следниот линк:

Македонски Tелеком АД Скопје – (член 49, член 50, член 60 од ЗААВМУ) – 27.11.2019