image_pdfimage_print

Оглас бр. 04496/2020, Електрична енергија, Поедноставена отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 10.03.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкотAccessibility

Accessibility