1

Редовен административен надзор врз 21 издавачи на печатени медиуми

Скопје, 22.04.2020г. – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 21 издавачи на печатените медиуми со цел да констатира дали податоците за сопственичка структура ги објавуват во најмалку на еден днвен весник, еднаш годишно, најдоцна до 31 март во тековната година и исечок од објавата да му достават на надлежното регулаторно тело во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Неисполнување на оваа законска обврска е констатирана само кај КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП од Скопје Издавач на Капитал.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Општ извештај – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Капитал – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020