1

Вонреден административен надзор врз радио ПРО-ФМ

Скопје, 28 октомври 2020 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз радио ПРО-ФМ од Гостивар.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнил минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот од надзорот е достапен на следнот линк:

РА ПРО-ФМ – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 28.10.2020