Извршен административен надзор врз 112 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 29.04.2021 – Врз сите 112 радиодифузери што емитувале радио и телевизиска програма во 2020 година, извршен е редовен административен надзор за обврската на надлежното регулаторно тело да му достават писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март 2021 година.

Според податоците од доставените извештаи, сите радиодифузери генерално биле во рамки на програмските концепти утврдени во дозволите за емитување.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот

Accessibility