1

Вонреден административен надзор врз Радио Тајм

Скопје, 26 октoмври 2021 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз Радио Тајм.

При надзорот не се констатирани прекршувања.

Извештајот од надзорот е достапен на следниот линк:

РА Тајм – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 25.10.2021