Редовен програмски надзор врз ТВ Ера, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар, ТВ Шутел и ТВ Тера

image_pdfimage_print

Скопје, 20 јули 2022г. – За обврските за употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 8 часа програма на телевизијата и дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела, редовен програмски надзор е извршен врз ТВ Ера, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар, ТВ Шутел и ТВ Тера.

Надзорот покажа дека ТВ Ера, ТВ М, ТВ Стар и ТВ Шутел не обезбедиле превод на емитувани содржини на јазиците на кои што емитуваат програма согласно дозволата, додека ТВ Ера, ТВ Стар и ТВ Шутел не ја исполниле обврската за емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела.

Извештаите се достапни на следните линкови:

ТВ Ера – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

ТВ Ера – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

ТВ М – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

ТВ МТМ – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

ТВ Стар – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

ТВ Стар – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

ТВ Шутел – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

ТВ Шутел – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

ТВ Тера – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 19.07.2022Accessibility

Accessibility