Извршен контролен административен надзор врз Радио Хит ФМ

Скопје, 23 јануари  2024 –  Врз Трговското радиодифузно друштво Радио Хит ФМ од Скопје Агенцијата изврши контролен административен надзор за да утврди дали е постапено по претходно изречената мерка јавна опомена, упатена заради неисполнување на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и членот 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Со надзорот е констатирано дека радиодифузерот и понатака не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот е достапен на следниот линк:

РА Хит ФМ –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.01.2024Accessibility

Accessibility