Oдлуки/акти од седница бр.21 од 04.06.2020

image_pdfimage_print

pdf    Решение за преземање мерка јавна опомена за ТВ Ирис заради прекршување на член 15 став 1 од Законот за медиуми

pdf    Решение за мерка јавна опомена за ТВ Ирис заради прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми 

pdf    Решение за мерка јавна опомена за ТВ Сител заради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица 

pdf   Упатство за начинот на регистрација и бришење на законски застапник на радиодифузер од друга држава во регистарот на законски застапници на радиодифузери од други држави кои се реемитуваат на територијата на Р.С. Македонија.за начин на регистрација

pdf   Упатство за постапката за утврдување на одговорноста за сторена повреда или прекршување при реемитување на програмски сервиси на радиодифузери од друга држава за утврдување одговорност

pdf   Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014 година

 

 

 

 

 Accessibility

Accessibility