1

Контролен програмски надзор врз ТВ Кочани-ЛД – кинематографски дела

Скопје, 13 август 2019 година – За да се утврди дали ТВ Кочани-ЛД постапила по изречената мерка јавна опомена за пренесување кинематографски дела без регулирани права за емитување филмска програма, Агенцијата изврши контролен програмски надзор.

При надзорот е констатирано дека ТВ Кочани-ЛД го усогласила своето работење со одредбите од ЗААВМУ.

Извештајот од извршениот надзор е достапен на линкот: