1

Одлуки/акти од 38-та седница од 24.12.2021

pdfОдлука за промена на сопственичката структура на РА Урбан ФМ

pdf Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ 

pdfРешение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ 

pdf Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 55 став 5 од ЗААВМУ

pdf Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

pdfРешение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ АЛФА за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица

pdf Решение за изрекување јавна опомена на операторот МТЕЛ од Скопје за прекршување на член 141 од ЗАВМУ

pdfОдлука за поведување на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација за ТРД СИТИ Телевизија Скопје

pdfРешение за запирање на поведена постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација за ТВ НОВА Гевгелија

pdf Заклучок за начинот на одржување на седници на Советот
Одлуки/акти од 37-та седница од 22.12.2021

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2022 година

pdfГодишен план за вршење административен надзор за 2022 година

pdfПрограма за работа за 2022 година

pdfОдлука за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ СИТИ

pdf Одлука за доделување финансиска помош (донација) за радиодифузерите во 2022 година 

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Г-ТВ од Гостивар за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Г-ТВ од Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Г-ТВ Гостивар за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ГУРРА Кичево за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ГУРРА Кичево за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

 

 

 
Одлуки/акти од 36-та седница од 13.12.2021

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ  

pdfРешение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија 

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид за прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми 

 
Одлуки/акти од 35-та седница од 29.11.2021

pdf  Одлука за доделување финансиска помош-донација за настраданите македонски државјани во Република Бугарија

pdf Одлука за зголемување на Финансиски план на АВМУ за 2021 година

pdf  Заклучок за покренување прекршочна постапка на ТРД СИТИ ТВ Скопје поради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица 

pdf Заклучок за покренување на прекршочна постапка на ТРД СИТИ ТВ Скопје поради прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ

pdf Одлука за промена на сопственичката структура на ТРД РAДИО ВАТ од Скопје 

 

 

 
Одлуки/акти од 34-та седница од 26.11.2021

pdf  Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ 

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија 

 
Одлуки/акти од 33-та седница од 17.11.2021

pdf Одлука со која се одобрува ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021-та година

pdf  Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2020 година

pdf Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2022 година

pdf Нацрт-програмата за работа на АВМУ за 2022 година (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план за 2022 година)

pdf   Извештај за емитувано ППР за време на втор круг од Локални избори во општина Дебар

pdf  Извештај за емитувано ППР за време на втор круг од Локални избори 2021

 

 

 
Одлуки/акти од 32-та седница од 09.11.2021

pdfУпатство за примена на безбедносното правило за „чист екран“ и „чисто биро“ при обработка на лични податоци

pdf Водичот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примената на стандардите за известување во случаи на родово засновано насилство во медиумите.
Одлуки/акти од 31-та седница од 03.11.2021

pdfИзвештај за емитуваното платено политичко рекламирање за време на првиот круг од изборната кампања за Локалните избори 2021

 

 
Одлуки/акти од 30-та седница од 25.10.2021

pdfПравилник за изменување и дополнување на Правилникот за користење, управување и одржување на службените возила
Одлуки/акти од 29-та седница од 08.10.2021

pdfПолитика за воспоставување систем за заштита на лични податоци во Агенцијата

pdfПравилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување како и повторно враќање на зачуваните лични податоци

pdfПравилнк за изменување и дополнување на правилникот за начинот на уништување на документите како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата

pdfПравилник за изменување на правилникот за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата

pdfПравилник за изменување на правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата

pdfУпатство за начинот на водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на Агенцијата

pdfУпатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на лични податоци и за водење евиденција за пренесуавње медиуми надвор од работните простории на Агенцијата