image_pdfimage_print

Oдлуки/акти од седница бр.10 од 27.02.2020

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување ТВ Калтрина Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ бр.08-55 од 05.01.2015 година Решение за … […]

Oдлуки/акти од седница бр.9 од 21.02.2020

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување за ТДРД СПЕКТРА, Општина Лабуништа ДООЕЛ, бр.08-56 од 05.01.2015 година  Решение за … […]

Oдлуки/акти од седница бр.4 од 24.01.2020

 Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје Решение за преземање мерка-јавна опомена за … […]

Oдлуки/акти од седница бр.2 од 13.01.2020

 Одлука за одбивање на Писменото барање од заинтересираната страна, странско правно лице „Медија 7 Косово“ ЈП од Косово   Решение за бришење од регистарот на радиодифузери … […]

Oдлуки/акти од седница бр.1 од 03.01.2020

 Одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Куманово   Одлука за објавување јавен конкурс за доелување дозвола за … […]Accessibility

Accessibility