1

Одлуки/акти од 45-та седница од 21.12.2022

pdfОдлука за доделување финансиска помош (донација) од 25% за радиодифузерите

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2023 година

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2023 година

pdfПрограма за работа на Агенцијата за 2023 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2023 година  22.12.2022

pdfГодишен план за спречување на корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година

pdfГодишен план за проценка на ризици од дискриминација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ПРОТЕЛ ДООЕЛ Пробиштип за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Т.В. Калтрина Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Т.В. Калтрина Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Т.В. Калтрина Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Т.В. Калтрина Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за КАБЛЕКАЛЛ Кичево за прекршување на член 143 став 2 од ЗААВМУ

pdfЗаклучок за испраќање Информација до МВР за сомневање за сторена повреда на авторските и сродните права

pdfЗаклучок за покренување постапка за одземање на дозвола за ТВ емитување на ТРД ИРИС Штип

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против операторот ТОТАЛ ТВ за прекршување на член 143 став 3 од ЗААВМУ

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД АЛСАТ-М за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против Универзитетско радио СТУДЕНФ ФМ за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

 
Одлуки/акти од 44-та седница од 05.12.2022

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Телевизија Плус ДОО Куманово за прекршување на член 54 став 5 од ЗААВМУ и член 4 од Правилникот за спонзорство

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Телевизија Плус ДОО Куманово за прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Телевизија Плус ДОО Куманово за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми
Одлуки/акти од 43-та седница од 28.11.2022

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 14 од Закон за медиуми

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 98 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на ТРД ТВ КАНАЛ ФЕСТА ДООЕЛ Куманово за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

 
Одлуки/акти од 42-та седница од 18.11.2022

pdfЗаклучок за поведување прекршочна постапка за Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена на ТВ ЗДРАВКИН ДООЕЛ Велес за прекршување на член 53 став 2 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена на ТВ ЗДРАВКИН ДООЕЛ Велес за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена на ТВ ЗДРАВКИН ДООЕЛ Велес за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена на ТВ ЗДРАВКИН ДООЕЛ Велес за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица

pdfОдлука за ребаланс на финансиски план за 2022
Одлуки/акти од 41-та седница од 03.11.2022

pdfЗаклучок за поведување на прекршочна постапка за Друштвото за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје

pdfОдлука за доделување дозвола за тв емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на локално ниво

pdfОдлука за промена на сопственичка структура за Радио Ла Коста Виница

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

 
Одлуки/акти од 40-та седница од 20.10.2022

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес

pdf Заклучок за покренување прекршочна постапка за ТРД КОМПАНИ 21-М

pdf  Заклучок за покренување прекршочна постапка за ТРД ТВ ШУТЕЛ Скопје

pdf  Упатството за изменување и дополнување на Упатството за определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата за преземање мерка

 
Одлуки/акти од 39-та седница од 06.10.2022

pdfРешение за јавна опомена за Трговското друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ ДОО Виница за прекршување на член 141 од ЗААВМУ

pdfРешение за јавна опомена за Трговското радиодифузно друштво КАБЕЛ ДОО Струмица за прекршување на член 141 од ЗААВМУ

pdfРешение за јавна опомена за Трговското радиодифузно друштво-оператор на кабловска мрежа КАНАЛ 16 ДОО Ресен за прекршување на член 141 од ЗААВМУ

pdfРешение за јавна опомена за Друштвото за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје за прекршување на член 141 од ЗААВМУ

pdfРешение за јавна опомена за Друштвото за производство трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДООЕЛ за прекршување на член 141 од ЗААВМУ

pdf Решение за јавна опомена за Друштвото за производство, трговија и услуги СИГНАЛ-НЕТ ДОО Куманово за прекршување на член 141 од ЗААВМУ 

pdf Заклучок за покренување прекршочна постапка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АЛТРА – САТ 2000 ДООЕЛ Охрид за прекршување на член 141 од ЗААВМУ

 

 

 

 
Одлуки/акти од 37-та седница од 29.09.2022

pdfОдлука за доделување финансиска помош – донација на ЕФ-ЕМ  90.3-СПОРТСКО РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

 
Одлуки/акти од 36-та седница од 29.09.2022

pdf Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за вршење програмски надзор (мониторинг)

pdfОдлука за зголемување на Финансиски план на АВМУ за 2022 година

pdfЗаклучок за финансиска помош-донација за радиодифзуерите

 

 

 
Одлуки/акти од 35-та седница од 16.09.2022

pdf Одлука за ребаланс на Финансиски план на АВМУ за 2022 година

pdfРешение за јавна опомена за ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Сккопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за јавна опомена за ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Сккопје за прекршување на член 53 став 2 од ЗААВМУ

pdfРешение за јавна опомена за ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Сккопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

pdfРешение за јавна опомена за ТРД ТВ Шења ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ