1

Кампања за промоција на домашниот туризам во Република Северна Македонија „Дома си дома“


Берово, Пехчево

Демир Капија, Кавадарци, Стоби

Кратово, Кокино, Куклици

Галичник, Маврово

Крушево, Прилеп

Преспа, Брајчино, Битола

Шар Планина, Тетово, Гостивар

Скопје

Струмица, Гевгелија, Дојран

Вевчани, Струга, Охрид