1

Oдлуки/акти од седница бр.1 од 03.01.2020

pdf Одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Куманово 

pdf Одлука за објавување јавен конкурс за доелување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на подрачјето на општина Тетово

pdf Одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Дебар 

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД КИСС Злате ДООЕЛ Тетово  

pdf  Решение за бришење од регистарот на ТВ Сител 2