1

Oдлуки/акти од седница бр.29 од 30.07.2019

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид 

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на Трговско радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово поради прекршување на член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ 

pdf  Решение за отфрлање на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово