Oдлуки/акти од седница бр.30 од 19.08.2019

image_pdfimage_print

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-902 од  08.07.2015 година на ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип

pdf  Решение за мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники

pdf   Решение за мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 54 став 2 од ЗААВМУ и член 8 ставови 1 и 2 од Правилникот за спонзорство

pdf    Решение за мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 55 ставови 5 и 7 од ЗААВМУ  

pdf    Решение за мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 100 став 1 од ЗААВМУ 

pdf     Решение за мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 17 и 19 од Правилникот за заштита на малолетници 

pdf     Решение за мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми 

pdf     Решение за мерка јавна опомена на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип поради прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники 

pdf      Решение за мерка јавна опомена на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип поради прекршување на член 54 став 1 од ЗААВМУ 

pdf      Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ  Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ поради прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ 

pdf      Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ  Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ поради прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ 

pdf      Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ  Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ поради прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники 

pdf      Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ 

pdf      Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ 

pdf     Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ-СТАР ДОО Штип поради прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ

 Accessibility

Accessibility