Oдлуки/акти од седница бр.31 од 23.08.2019

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

pdf  Одлука за одбивање на барањето за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво на подрачјето на општина Струга

pdf  Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип, бр.08-902 од  08.07.2015 година

 pdf   Решение за преземање мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар поради прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ 

pdf   Решение за мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар поради прекршување член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdf  Решение за мерка јавна опомена на ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид поради прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ

pdf  Решение за  мерка јавна опомена на ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид поради прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за мерка јавна опомена на ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми

pdf Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија поради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица 

pdf Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија поради прекршување член 92 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија поради прекршување член 51 став 1 од ЗААВМУ 

pdf Решение за мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми 

pdf  Решение за мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица 

pdf Решение за мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување член 98 став 1 од ЗААВМУ 

pdf  Решение за мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ 

pdf  Решение за мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми Accessibility

Accessibility