1

Oдлуки/акти од седница бр.34 од 16.09.2019

pdf Одлука за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-387 од 21.08.2019 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД телевизија  ИРИС ДОО Штип

pdf  Одлука со која се дозволува промена во сопственичката структура на Трговското радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица