1

Oдлуки/акти од седница бр.47 од 22.12.2019

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2020 година

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2020 година

pdfПрограма за работа и финансиски план на Агенцијата за 2020 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2020 година – 25.12.2019 година

pdfРешение за надоместок за дозвола ТРД КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје

pdfОдлука за промена на сопственичка структура на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена ТРД Клан Мацедониа

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена ТРД Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

pdf Решение за јавна опомена на ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники

pdf Решение за јавна опомена на ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица

pdf Решение  за јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, за непочитување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 16 од Правилникот за заштита на малолетните лица

pdf Решение за јавна опомена на ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, за непочитување на член 64 став 1 од ЗААВМУ