Родот и медиумите

image_pdfimage_print
Согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2012 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, изготвува годишни анализи на третманот што го добиваат родовите прашања во дневно – информативните емисии и на начинот на кој жените и мажите се претставени во програмите на националните телевизиски сервиси во Република Северна Македонија. Согласно истиот закон, Агенцијата еднаш годишно поднесува извештај до Собранието на Република Северна Македонија за начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите, како и за родовите прашања во програмските концепти и содржини на радиодифузерите.

Од 2013 година, наваму, Агенцијата, на родовите прашања посветува особено внимание. На 11-ти ноември 2013 година, одржана е јавна седница посветена на родот и медиумите. Еден месец подоцна, одржана е работилница за зајакнување на капацитетите на медиумските професионалци за прашањата на родовата еднаквост.

Во 2014 година, одржана е дебата  „Критичко разбирање на медиумите – род, млади, медиумска писменост“.

Вообичаено, Агенцијата, јавно ги презентира резултатите од спроведените годишни анализи за родовите прашања.

============================================================================================================================

Промовирани публикации кои ги издаде Агенцијата а се однесуваат на родот во ТВ програмите

На 28 март, во рамки на првиот јавен состанок за 2018 година, Агенцијата промовираше публикации кои се однесуваат на родовите прашања во ТВ програмите. Збирнaта публикација со годишни истражувања кои говорат за присуството и претставувањето на родовите во програмите на националните телевизии во период од 2012-2016 година, е издадена на македонски, албански и англиски јазик. Публикацијата содржи пет истражувања и една мета-анализа која ги покажува трендовите во поглед на родот и медиумите.

На настанот беше промовирана и публикацијата за родот во телевизиските програми во 2017 година, која се состои од две анализи од кои едната покажува дали, колку и на каков начин се присутни родовите прашања, а другата ја дава сликата за начинот на кој се претставени и прикажани родовите во програмите. Анализите во оваа публикација, исто така, се на македонски, албански и англиски јазик.

 

============================================================================================================================

Нова алатка за родовата еднаквост во медиумите

  Во рамките на настојувањето на медиумските професионалци и на другите заинтересирани чинители континуирано да им обезбедува алатки за подигнување на свеста за улогата на медиумите во постигнувањето еднаквост меѓу жените и мажите, Агенцијата ја преведе Препораката за родова еднаквост во аудиовизуелниот сектор што Советот на Европа ја усвои во септември 2017 година.

Препораката CM/Rec(2017)9 од Комитетот на министри до земјите-членки  за родова еднаквост во аудиовизуелниот сектор е достапна на следниот линк.

 

===========================================================================================================================

Активности на Агенцијата поврзани со родот во медиумите

Поплаки и претставки во врска со родовата еднаквост

Анализи за родот во телевизиските програми

Анализи на структура на вработените во аудио и аудиовизуелната индустрија

Релевантни европски документи

Извештаи од координаторот за еднакви можности

Оперативен план за 2019 година за спроведување на Националниот план за акција за родова еднаквост 2018-2020

Оперативен план за спроведување на Националниот план за акција за родова еднаквост 2018-2020Accessibility

Accessibility