Родот и медиумите

image_pdfimage_print
Согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2012 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, изготвува годишни анализи на третманот што го добиваат родовите прашања во дневно – информативните емисии и на начинот на кој жените и мажите се претставени во програмите на националните телевизиски сервиси во Република Северна Македонија. Согласно истиот закон, Агенцијата еднаш годишно поднесува извештај до Собранието на Република Северна Македонија за начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите, како и за родовите прашања во програмските концепти и содржини на радиодифузерите.

Од 2013 година, наваму, Агенцијата, на родовите прашања посветува особено внимание. На 11-ти ноември 2013 година, одржана е јавна седница посветена на родот и медиумите. Еден месец подоцна, одржана е работилница за зајакнување на капацитетите на медиумските професионалци за прашањата на родовата еднаквост.

Во 2014 година, одржана е дебата  „Критичко разбирање на медиумите – род, млади, медиумска писменост“.

Вообичаено, Агенцијата, јавно ги презентира резултатите од спроведените годишни анализи за родовите прашања.

Родот во програмите за деца во фокусот на јавниот состанок на АВМУ – 30.06.2020 

Родовите прашања во медиумите во фокусот на четвртиот јавен состанок на АВМУ – 25.12.2019

============================================================================================================================

Објавена анализата „Родот во телевизиите и радијата: Кој ги носи одлуките, а кој ги спроведува?“

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја објави анализата Родот во телевизиите и радијата: Кој ги носи одлуките, а кој ги спроведува?, која ја опфаќа родовата структура на сопственоста и на вработените во радијата и телевизиите. Анализата нуди податоци за сопственоста кај телевизиите и радијата за 2019 година, како и податоци за структурата на вработените кај телевизиите и радијата за 2018 година, вклучувајќи споредбени податоци со другите години.

============================================================================================================================

Објавена анализата за родот во медиумите за 2019 година 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го објави годишното истражување за родот во медиумите, во кое за првпат во државава се прави квантитативна и квалитативна анализа на третманот на родот во емисиите за деца. Опфатени се 520 емисии за деца, од домашно и странско производство, емитувани од 15 септември до 15 октомври 2019 година, на седум национални терестријални телевизии: МРТ1 и МРТ2 – Програма на албански јазик, ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Сител, ТВ Телма и ТВ Алсат М. Родовата анализа е спроведена врз 4.553 лика од кои 2.657 се женски, 1.842 се машки, а преостанатите немаа родови маркери (на пример животни).

============================================================================================================================

Издадена публикацијата „Родот на ТВ во 2018: Зад екранот и на него“

Во 2019 година, Агенцијата ја издаде публикацијата Родот на ТВ во 2018: Зад екранот и на него, која говори за состојбата со учеството на жените и мажите зад екранот и тоа на сите нивоа, од сопствениците до помошниот кадар, како и за резултатите од анализата на ТВ програмата на првиот и вториот канал на Јавниот радиодифузен сервис и комерцијалните терестријални телевизии на државно ниво, од аспект на присуството и третманот на родово релевантните теми и од аспект на прикажувањето и претставувањето на мажите и жените.

Публикацијата е издадена на македонски, албански и англиски јазик.

============================================================================================================================

Промовирани публикации кои ги издаде Агенцијата а се однесуваат на родот во ТВ програмите

На 28 март, во рамки на првиот јавен состанок за 2018 година, Агенцијата промовираше публикации кои се однесуваат на родовите прашања во ТВ програмите. Збирнaта публикација со годишни истражувања кои говорат за присуството и претставувањето на родовите во програмите на националните телевизии во период од 2012-2016 година, е издадена на македонски, албански и англиски јазик. Публикацијата содржи пет истражувања и една мета-анализа која ги покажува трендовите во поглед на родот и медиумите.

На настанот беше промовирана и публикацијата за родот во телевизиските програми во 2017 година, која се состои од две анализи од кои едната покажува дали, колку и на каков начин се присутни родовите прашања, а другата ја дава сликата за начинот на кој се претставени и прикажани родовите во програмите. Анализите во оваа публикација, исто така, се на македонски, албански и англиски јазик.

 

============================================================================================================================

Нова алатка за родовата еднаквост во медиумите

  Во рамките на настојувањето на медиумските професионалци и на другите заинтересирани чинители континуирано да им обезбедува алатки за подигнување на свеста за улогата на медиумите во постигнувањето еднаквост меѓу жените и мажите, Агенцијата ја преведе Препораката за родова еднаквост во аудиовизуелниот сектор што Советот на Европа ја усвои во септември 2017 година.

Препораката CM/Rec(2017)9 од Комитетот на министри до земјите-членки  за родова еднаквост во аудиовизуелниот сектор е достапна на следниот линк.

 

===========================================================================================================================

Активности на Агенцијата поврзани со родот во медиумите

Поплаки и претставки во врска со родовата еднаквост

Анализи за родот во телевизиските програми

Анализи на структура на вработените во аудио и аудиовизуелната индустрија

Релевантни европски документи

Извештаи од координаторот за еднакви можности

Оперативен план за 2020 година за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство 2018-2023

Оперативен план за 2020 година за спроведување на Националниот план за акција за родова еднаквост 2018-2020

Оперативен план за 2019 година за спроведување на Националниот план за акција за родова еднаквост 2018-2020

Оперативен план за спроведување на Националниот план за акција за родова еднаквост 2018-2020

 

 

 

Accessibility