1

Собраниски канал

2016 година:

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ЈП Македонска Радиотелевизија – Собраниски канал – (член 76-а ставови 8 и 9 од Изборниот законик) – 16.12.2016г.