Punëtori e mbajtur për sigurimin e qasjes në media për personat me pengesa të shqisave

image_pdfimage_print

 Shkup, 30 janar 2020 – Në kuadër të të fazës së dytë të projetktit JUFREKS “Liria e shprehjes dhe liria mediave në Republikën e Mqedonisë së Veriut“ dje u mbajtë një punëtori për transmetuesit dhe ofruesit e shërbimeve të mediave audiovizuale të kërkuara, qëllimi i sëcilës ishte shkëmbimi i përvoajve nga praktikat evropiane dhe vendase, dhe të pregaditet një dokument i përbashkët vetërregullues i cili do të mundësojë qasje më të madhe për mediat për persona me pengesa në shqisa.

 осочија,Në punëtorinë e organizuar nga Këshilli Evropian dhe Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, ekspertja nga Këshilli  Evropian Diardre Kevin veç tjerash i prezantoi edhe të drejtat dhe obligimet e e vendeve anëtare  dhe vendeve kandidate në EU, pjesëmarësit në sektorin audioviziv dhe pjesmarësit të tjerë, në lidhje me aktet relevantetë Kombeve të Bashkuara të Këshillit Evropian dhe obligimet të cilat dalin nga nga direktiva e rishkuar për shërbime audiovizuele. Në këtë drejtim, ajo bëri një analizë krahasuese të praktikave evropiane në lidhje me aktivitetet e ndërmarra nga transmetuesit për të aplikuar mënyra të ndryshme të sigurimit të aksesit në shërbimet e mediave audiovizuale për personat me pengesa në shqisa. Përvojat e prodhimit dhe ofrimit të programit të gjuhës së shenjave për të dëmtuarit e dëgjimit u ndanë nga Televizioni kombëtar 24 Vesti dhe Televizioni rajonal M nga Ohri. Siç theksuan ata, sfida kryesore mbetet aspekti financiar i ofrimit të një programi të tillë, por përfitimet kryesore janë aksesi i rritur në programet e hyrjes dhe realizimi i të drejtave të njeriut të personave me aftësi të kufizuara në shqisa. Zonja Kevin gjithashtu dha një përmbledhje krahasuese të rolit të rregullatorëve të mediave në këtë proces, dhe z. Saso Bogdanovski nga Agjensia Maqedonase, kujtoi disa nga gjetjet e hulumtimit mbi nevojat dhe perceptimet e personave me dëmtim të dëgjimit dhe dëgjimit për këtë lloj programi.  Në përfundim të ngjarjes, u zhvillua një diskutim mbi draftin e vetë-rregullimit të dokumentit për mundësinë e përdorimit të programeve të mediave audiovizuale, përmes të cilave ofruesit e shërbimeve audiovizuale në vend do të bien dakord se si, në përputhje me kërkesat e Direktivës ASHMA-së, ata do të bëjnë vazhdimisht dhe gradualisht programe të arritshme për personat me aftësi të kufizuara. U ngrit pyetja për periudhën kohore në të cilën diversiteti i programeve të tilla duhet të arrihet si nga media private, ashtu edhe nga transmetuesi publik, duke marrë parasysh mendimet dhe nevojat e personave me aftësi të kufizuara shqisore. Të gjitha vërejtjet nga punëtoria do të përfshihen në Draft-Dokument i cili do të paraqitet në punëtorinë tjetër.

 

 

Prezantimet nga punëtoria mund ti perni në linqet më poshtë:

Accessibility: Right and obligations

Key elements of European regulation and policies

Role of the Regulator

Challenges and opportunities

Diardre Kevin, Këshilli Evropian

Nevojat e personave me dëmtim të dëgjimit dhe shikimit – gjetje nga hulumtimi i ASHMA-së 

Mr. Sasho Bogdanovski, Sektori për çështje programore të ASHMAAccessibility

Accessibility