Debat I hapur publik për dy projekt Draft -udhëzime dhe një Draft-Rregullore për ndryshimet e rregullores

image_pdfimage_print

Shkup, 28.02.2020 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale nga sot hap debat publik për tekstin e:

– Draft Udhëzime për mënyrën e regjistrimit dhe fshirjes së një përfaqësuesi ligjor të një transmetuesi të një shteti tjetër në regjistrin e përfaqësuesve ligjorë të transmetuesve nga vendet e tjera të ritransmetuara në territorin e RM Veriut,  me bashkëngjitje formularin ;

– Draft Udhëzime për Procedurën e Përcaktimit të Përgjegjësisë për Shkelje ose Shkelje të Ritransmetimit të Shërbimeve të Programit të Transmetimit nga një shtet tjetër;dhe

Rregullores për përmbajtjen dhe formën e kërkesës për regjistrim në Regjistrin e Operatorëve që reemitojnë Paketa Programore dhe Certifikuara për Regjistrimi të Paketave / programore Nr. 01-5775 / 1 të datës 21.11.2014, Draft Rregullore për ndryshimin  e me katër  shtojca në Rregulloren e Draftit

Agjencia fton të gjitha palët e interesuara të marrin pjesë në Debatin Publik për draft dokumentet, dhe të paraqesin mendimet dhe propozimet e tyre me shkrim në formë elektronike në adresën e emailit contact@avmu.mk.

Për shkak të situatës aktuale me pandeminë globale të Virusit Korona  (Kovid 19) dhe rekomandimet e Qeverisë për parandalimin dhe përhapjen e infeksionit, afati për Seancën Publike zgjatet në një periudhë prej 30 ditësh, të cilët do  të fillojnë të llogariten nga dita e mbarimit të gjendjes së jashtëzakonshme në vend.Accessibility

Accessibility