Analiza e strukturës së punonjësve në industrinë e mediave audio dhe audiovizuele në vitin 2020.

image_pdfimage_print

Shkup,29 shtator 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përgatiti Analizë të strukturës së punonjësve në industrinë e mediave audio dhe audiovizuele në vitin 2020.

Në këtë analizë,është paraqitur numri dhe struktura e punonjësve në industrinë e mediave audio dhe audiovizuele në vitin 2020. Struktura e  punonjësve është analizuar nga aspekti i vendeve të punës ku të punësuarit ishin të angazhuar,statusi (mardhënie pune e rregullt ose angazhim honorar ),gjinia,niveli i arsimit dhe përkatësia etnike.

Analiza e strukturës së punonjësve në industrinë e mediave audio dhe audiovizuele në vitin 2020 është në dispozicion në linkun e radhës.Accessibility

Accessibility