1

U miratua Raporti për reklamim të paguar politik për rethin e dytë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2021

Shkup, 18 nëntor 2021  – Në seancën e djeshme të 33-të, Këshilli i Agjencisë e miratoi Raportin e reklamimit të paguar politik të programeve të radiodifuzerëve, gjatë kohës së rethit të dytë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2021 (nga 18 deri më 29 tetor).

Të dhënat në raport janë marë përmes monitorimit të transmetimit të reklamimit të paguar politik (RPP) të 48 radiodifuzerëve, të cilët janë të regjistruar në Regjistrin e KSHZ-ës dhe aritën marëveshje me përfaqësuesit e fushatës zgjedhore, nga ku 28 televizione dhe 20 radio.   Të gjitha të dhënat janë kontrolluar në mënyrë shtesë përmes procedurës për konfirmimin e raporteve për realizimin e shërbimeve të radiodifuzerëve.

Në Komunën e Dibrës, rethi i dytë për zgjedhjen e kryetarit të Dibrës u mbajtë me 14 nëntor 2021, dhe për atë në mënyrë shtesë është përpunuar Raporti për emetim RPP në rethin e dytë të fushatës zgjedhore për zgjedhjet për kryetar komune të komunës së Dibrës e cila i referohet periudhës nga 1 deri 12 nëntor 2021.

Në përputhje me Kodin zgjedhor, të dy raportet për reklamim të paguar politk për rethin e dytë të fushatës zgjedhore do të dorëzohen deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor.