Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj 8 botuesve të medias së shkruar

image_pdfimage_print

Shkup, 28 shkurt 2022. – Agjencia ka kryer mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj Jeni ballkan botues në „Bahçe”, Аntiq media botues në „Portret”, Коlor меdia plus botues në „Ushqim i mirë” dhe „Doktori Rus”, Vizioni М botues në „Shenja“, Ехо меdia grup botues në „Exo Maqedonase“ dhe „Exo Maqedonase“, Zelena Berza botues „Zelena berza“, Pablik botues në „Ballë për ballë“ dhe Кliker marketing botues në „Instore” me qëllim të konstatojnë nëse të njëjtit kanë publikuar të dhëna për emrin dhe adresën e selisë dhe redaksisë së medias së shkruar,të dhëna për personin përgjegjës,redaktorët,shtypshkronja,data e shtypjes ose ribotim dhe numërimi I kopjeve të shtypura,në përputhje me detyrimin e Ligjit për media.

Nga mbikëqyrja u konstatua se mediat e shkruara të mbuluara nga mbikëqyrja e kanë përmbushur këtë detyrim.

Raporti është i disponueshëm në link:

Raport i përgjithshëm – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për media) – 28.02.2022Accessibility

Accessibility