Shqiptim i masës vërejtje publike për operatorin Altra-Sat 2000

image_pdfimage_print

Shkup, 18 mars 2022.  – Këshilli i Agjencisë në seancën e 11-të e mbajtur më 18 mars 2022 në bazë të konstatimeve nga realiyimi i mbikqyrjes ku është konstatuar mosrespektim i obligimit për gegjistrimin e serviseve programore të citët Altra-Sat 2000 i ka ritransmetuar për shfrytëzuesit e sajë, solli vendim për vërejtje publike për çkyçjen e e ritransmetimit të kanaleve.

 Masën e shqiptuar gjendet në linkun më poshtë:

 Аaltra-Sat 2000 – (neni 141nga LSHMAAV) – 18.03.2022Accessibility

Accessibility