1

Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj 20 botuesve të mediave të shtypura

Shkup, 04.04.2022 – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj 20 botuesve të mediave të shtypura me qëllim që të konstatojë se nëse të dhënat e strukturës së pronësisë i kanë publikuar më së paku në një gazetë ditore, një here në vit, më së voni deri më 31 mars 2022 dhe nëse 15 ditë nga dita e shpalljes nga një pjesë të publikimit ta dorëzojnë te trupi rregullotor kopetent.

Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të Ligjit për Media.

Rraport i përgjithsëm – (neni 15 paragrafi 2 nga Ligji për Media) – 04.04.2022