Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative e radios PRO-FM nga Gostivari

Shkup, 5 shkurt 2024 – Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative për përmbushjen e detyrimeve nga neni 62 paragrafi 6 nga LSHMAAV dhe neni 9 i Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për transmetim televiziv dhe radio është kryer mbi radion PRO-FM nga Gostivari.

Nga mbikëqyrja u rezultua se transmetuesi i përmbush kushtet minimale teknike të përcaktuara në Rregullore.

Raporti është i disponueshëm në linkun e mëposhtëm:

RA PRO-FM   –  (neni 62 paragrafi 6 nga LSHMAAV dhe neni 9 i Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për transmetim televiziv dhe radio) – 02.02.2024Accessibility

Accessibility