Seanca nr. 23-24.08.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për  shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 23-të e ka caktuar për me datë 24.08.2021 (e martë), me fillim prej ora 14:00, e cila do të mbahet nëpërmjet lidhjes me video konferencë.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca 22-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur 04.08.2021.
 2. Rishikimi i raporteve tremujore mbi punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 01 prill deri më 30 qershor 2021.
 3. Propozim-vendim për dhënien e licencës për transmetim në radio të shërbimit programor, muzikë-radio fjalimi të formatit të përgjithshëm, në gjuhën maqedonase, në nivel lokal, në territorin e komunës Novo Sello.
 4. Propozim-vendim për përcaktimin e ekzistencës së  palejuar të koncentrimit mediatik tek TV NOVA nga Gjevgjelia.
 5. Propozim-rregulore për ndryshimin  dhe plotësimin e Rregullores për masa teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
 6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike  të Kabël Net nga Strumica për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
 7. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike  ndaj KTR TV-EDO SHPKPV fsh.Lubin, Saraj për shkelje të nenit 55 paragrafi 5, 6 dhe 7 nga LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptim e masës vërejtje publika  ndaj KTR TV-EDO SHPKPV fsh.Lubin, Saraj për shkelje të nenit 92 paragrafi 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
 9. Propozim për shqiptim e masës vërejtje publike  ndaj KTR TV-EDO SHPKPV fsh.Lubin, Saraj për shkelje të nenit 98 paragrafi 2 nga LSHMAAV dhe nenit 14 paragrafi 4 nga Rregullorja për teknika të reja reklamimi.
 10. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike  ndaj KTR TV-EDO SHPKPV fsh.Lubin, Saraj për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media.
 11. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj KTR SITI TELEVIZIONI SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe nenit 19 nga Rregullorja për mbrojtjen e të miturve.
 12. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj KTR SITI TELEVIZION SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media.
 13. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj KTR TV KOHA Mevail SHPKPV Tetovë për shkelje të nenit 92 paragrafi 3 nga LSHMAAV.
 14. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj KTR KTV SHPKPV Kavadarc për shkelje të nenit 98 paragrafi 2 nga LSHMAAV dhe nenit 14 paragrafi 4 nga Rregullorja për teknika të reja reklamimi.
 15. Propozim për dhënie miratim për shqiptimin e masës furnizim publik-shërbime: Adaptimi dhe mirëmbajtja preventive e softverit ekzistues për analizë ndaj RA dhe TV programe-HABC.
 16. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility