1

Seanca nr. 29-08.10.2021

Agjencia për  shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 29-të e ka caktuar për me datë 08.10.2021, me fillim prej ora 11:00, e cila do të mbahet nëpërmjet lidhjes me video konferencë.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i propozim-procesverbalit nga seanca e 28-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me 24.09.2021.
 2. Propozim-politikë për krijimin e sistemit për mbrojtjen e të drejtave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
 3. Propozim udhëzim-për mënyrën e mbajtjes së evidencës për mbartjen e mediumeve jashtë hapësirave të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
 4. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për përcaktimin e obligimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit informativ dhe personave zyrtar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
 5. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për paraqitje, reagim dhe sanim të incidentëve vë Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
 6. Propozim për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e krijimit të kopjes siguruese, arkivimit dhe ruajtjes, si dhe për kthimin e sërishëm të të dhënave personale që janë ruajtur.
 7. Propozim për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e asgjësimit të dokumenteve, si dhe mënyra e asgjësimit, fshirjes dhe pastrimti të mediumit në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
 8. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzuesesit për mënyrën e evidentimit të personave të autorizuar për përpunimin e të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidencës për mbartje të mediumeve jashtë hapsirave të punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele.
 9. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për furnizim publik për lëndën në vijim të furnizimit publik shërbim: Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit për ftohje, ngrohje dhe ventilim.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për furnizim publik për lëndën në vijim të furnizimit publik mall: materiale të imta informative për nevojat e Agjencisë për procesin zgjedhor.
 11. Të ndryshme.