Kronikë nga seanca e 38-të

image_pdfimage_print

Shkup, 27.12.2021 – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt dhe të jashtëzakonshme programore dhe administrative, ku janë konstatuar shkelje, Këshilli i Agjencisë ka marrë vendime për shqiptimin e masës së vërejtjes publike si në vijim:

– SHTR Alfa TV Shkup për kategorizim të gabuar të programit dhe transmetim në një periudhë të papërshtatshme kohore;

– SHTR SITI Shkup për mostransmetim të së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase;

– SHTR TV DUE Gostivar për shkak të mostransmetimit të së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase dhe së paku gjysmën e programit minimal ligjor të krijuar fillimisht për t’u transmetuar në periudhën prej orës 7.00 deri në 19.00, duke vendosur produkte pa qenë të qartë shënoi se programi përmban vendosjen e produktit, mosdhënien e informacionit që duhet të vihet në dispozicion të përdoruesve dhe për moszbulimin e të dhënave për të cilat është i detyruar t’i transmetojë në një vend të përshtatshëm për çdo përmbajtje të shërbimit programor; dhe

– DTU MTEL Shkup ritransmeton shërbime programore që nuk mbulohen me certifikatën për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuar nga ASHMA.

Këshilli i Agjencisë I dha miratim Drejtorit për miratimin e Planit Vjetor të Prokurimit Publik në vitin 2022, Vendimin për miratimin e fondeve për prokurimin e shërbimeve juridike për vitin 2022 dhe për sigurimin e mjeteve për abonim në “Gazetën Zyrtare të RSM” për vitin 2022 në formë të shtypur.

Në këtë seancë Këshilli i Agjencisë ka miratuar Vendim për nëdrprerjen e procedurës lidhur me koncentrimin e paligjshëm mediatik në SHTR TV NOVA SHP Gjevgjeli, Vendim për inicimin e procedurës për konstatimin e ekzistimit të koncentrimit të kundërligjshëm mediatik, sipas detyrës zyrtare në SHTR SITI TELEVIZIJA Shkup  dhe vendim me çka lejon ndryshimin e strukturës së pronësisë së SHTR Urban FM Radio Shkup.

Për shkak të nevojës për marrjen e masave dhe aktiviteteve shtesë për parandalimin e futjes dhe përhapjes së virusit Korona, Këshilli i Agjencisë konkludoi që në periudhën 01.01-28.02.2022 të mbaj seancat përmes videokonferencës.Accessibility

Accessibility