1

Vendim për vërejtje publike dhe përjashtim nga ritransmetimi i shërbimeve programore kundrejt ANTENA AS KTV import-eksport SHPKNJP Kërçov

K O N K L U Z Ë ndaj SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçov dhe përcaktoi shkelje të nenit 92 paragrafi 1 nga LSHMAAV

K O K L U Z Ë ndaj SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçov dhe përcaktoi shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV