Seanca nr.28 – 27.07.2022

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 28-të e mbajti me datë 27.07.2022  nëpërmjet konferencës me video lidhje.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 26-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele e mbajtur më 19.07.2022 .
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 27-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele e mbajtur më 19.07.2022.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër SHTR KANAL 5 SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafet 5 dhe 17 nga LSHMAAV.
  4. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër SHTR Televizioni Sitel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafet 5 dhe 17 nga LSHMAAV.
  5. Informacion për nevojën e ndryshimit të Propozim-vendimit për ndërprerjen dhe dhënien në përdorim të përhershëm të sendeve lëvizëse Institucionit Kombëtar Teatrit Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj, Shkup, në pajtueshmëri sipas mendimit nga Sekretariati Ligjdhënës, me Propozim – Vendim.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility