1

Debat i hapur publik mbi Draft-Rregulloren për ndryshimin e rregullores për detyrimet për transmetim të programit të krijuar burimor të muzikës, dokumentarit dhe programit artistik

Shkup, 19 maj 2021 – Këshilli i Agjencisë, në seancën e 13-të e mbajtur më 18 maj, miratoi një Draft Rregullore për ndryshimin e rregullores për detyrimet për transmetimin e programit të krujuar burimor të muzikës, dokumentarit dhe programit artistik. Pas tekstit të Draft-ndryshimit të Rregullores, është hapur debat publik që dë të zgjas deri 30 ditë.

Agjencia fton të gjitha palët e interesuara me mendimet dhe propozimet e tyre të marrin pjesë në debatin publik dhe t’i paraqesin ato me shkrim në mënyrë elektronike në adresën e postës elektronike contact@avmu.mk.

Seanca publike do të zgjasë deri më 17 qershor 2021.