U mbajt takimi i dytë publik i Agjencisë për vitin 2023

image_pdfimage_print

Shkup,  23 qershor  2023 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajti takimin e dytë publik, ku drejtori i Agjencisë Dr. Zoran Trajçevski bëri përmbldhje të aktiviteteve në pajtueshmëri me Programin vjetor për punë gjatë tre muajve të kaluar.

Të pranishmit patën rastin të dëgjojnë për aktivitetet që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e kryer të transmetuesve, operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik, ofruesve të ASHMA sipas kërkesës dhe botuesve të mediave të shkruara, masat e shqiptuara për paralajmërim publik, hulumtimet e kryera, si dhe aktivitetet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar.

 Në takim u prezantuan edhe gjetjet e Analizës së Tregut të Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizive për vitin 2022, e cila përfshin ecurinë ekonomike të shërbimit të transmetimit publik dhe stacioneve komerciale televizive dhe radiofonike në vitin 2022, si dhe të dhënat nga matjet e audiencën e televizionit dhe radios.

Analiza ka treguar se të hyrat e përgjithshme në industri në vitin 2022 kanë qenë 2.514,63 milionë denarë, ndërsa shpenzimet totale janë 2.578,53 milionë denarë. Krahasuar me vitin 2021, ka pasur një rritje të të ardhurave për shërbimin publik dhe radiot komerciale, dhe stacionet televizive komerciale kanë bërë më pak para. E gjithë analiza është e disponueshme në ueb faqen www.avmu.mk.

Në lidhje me realizimin e aktiviteteve të përcaktuara në Strategjinë Rregullative për Zhvillimin e Veprimtarisë Audio dhe Audiovizive për periudhën 2019-2023, është konstatuar se pothuajse të gjitha aktivitetet e parapara në të janë realizuar. Agjencia prodhoi një numër të madh studimesh, analizash dhe dokumentesh të tjera relevante, si dhe mbajti një numër të madh seminaresh, debatesh dhe trajnimesh në lidhje me aspekte të ndryshme të operacioneve mediatike.

Në kuadër të takimit u hap edhe konsultim publik për Rregulloren për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe personel për marrjen e licencës për transmetim radioteleviziv, si dhe në lidhje me Vendimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila shfuqizon pjesërisht. paragrafi 6 të nenit 9 të kësaj Rregulloreje, në të cilën debatuan një pjesë e madhe e të pranishmëve.

Prezantimet janë të disponueshme në linket e mëposhtme:

Aktivitetet e zhvilluara sipas Programit vjetor të Punës të ASHMA-së 

Dr.Zoran Trajçevski, drejtor i ASHMA-së

Analiza e Tregut të Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizive për vitin 2022 

Sanja Gudeska Zdravkova, ASHMA

Realizimi i Strategjisë për zhvillim të veprimtarisë audio dhe audiovizuele për periudhën 2019 deri 2023

Katerina Donevska, ASHMAAccessibility

Accessibility