Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj TV Тоpestrada, ТV 3, ТV Kаnal Vis, ТV Kiss&Menada, ТV М Net-HD dhe TV Pollog

image_pdfimage_print

Shkup, 1 gusht 2023. – Mbikëqyrje e rregullt programore për respektimin e rregullave gjatë transmetimit të komunikimeve komerciale audiovizuele, mbrojtja e audiences së mitur, shfrytëzim të shërbimeve celular me vlerë të shtuar dhe votim telefonik, transmetim të lojrave të fatit, sigurim i kuizeve dhe forma të tjera të pjesëmarrjes në lojëra shpërblyese, mbikëqyrje e rregullt programore është kryer ndaj TV Тоpestrada, ТV 3, ТV Kanal Vis, ТV Kiss&Мenada, ТV М Net-HD dhe ТV Pollog.

Nga mbikëqyrja nuk u konstatuan shkelje të detyrimeve nga LSHMAAV.

Raportet janë të disponueshme në linket vijues:

ТV Тоpestrada – (neni 50 paragrafi (3), nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 të LSHMAAV – 01.08.2023

Теlevizioni 3 – (neni 50 paragrafi (3), nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 të LSHMAAV) – 01.08.2023

ТV Каnal Vis – (neni 50 paragrafi (3), nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 të LSHMAAV) – 01.08.2023

ТV Кiss&Меnada – (neni 50 paragrafi (3), nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 të LSHMAAV) – 01.08.2023

Теlevizioni М Net-HD –  (neni 50 paragrafi (3), nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 të LSHMAAV) – 01.08.2023

TV Pollog – (neni 50 paragrafi (3), nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 të LSHMAAV) – 01.08.2023Accessibility

Accessibility