Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj TV Тоpestrada, ТV 3, ТV Кanal Vis, ТV Kiss&Мenada, ТV М Net-HD dhe TV Pollog

image_pdfimage_print

Shkup, 1 gusht 2023. – Për detyrimet ligjore që i referohen publikimit për impresium, informacioneve që duhet t’u vihen në dispozicion shfrytëzuesve(përdoruesve) dhe detyrimeve për identifikimin e transmetuesit, mbikëqyrje e rregullt administrative është kryer ndaj televizioneve TV Тоpestrada, ТV 3, ТV Каnal  Vis, ТV Кiss&Меnada, ТV M Net-HD dhe TV Pollog.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se TV Кiss&Меnada dhe TV Pollog nuk i kanë publikuar të dhënat për impresium, që duhet t’i transmetojnë në vendin e duhur për çdo përmbajtje të shërbimit programor, ndërsa TV Кiss&Меnada ka ofruar dhe informacionet që duhet t’u vihen në dispozicion shfrytëzuesve.

Raportet janë të disponueshme në linket vijuese:

ТV Тоpestrada – (neni 14 të LM, neni 51 paragrafi (1) dhe neni 97 të LSHMAAV) – 01.08.2023

Теlevizioni 3 – (neni 14 të LM, neni 51 paragrafi (1) dhe neni 97 të LSHMAAV) – 01.08.2023

ТV Каnal Vis – (neni 14 të LM, neni 51 paragrafi (1) dhe neni 97 të LSHMAAV) – 01.08.2023

ТV Кiss&Меnada–  (shkelje e nenit 14 të Ligjit për mediume) – 01.08.2023

ТV Кiss&Меnada – (shkelje e nenit 51 paragrafi (1) të LSHMAAV) – 01.08.2023

Теlevizioni M Net-HD –  (neni 14 të LM, neni 51 paragrafi (1) dhe neni 97 të LSHMAAV) – 01.08.2023

ТV Pollog – (shkelje e nenit 14 të Ligjit për mediume) – 01.08.2023Accessibility

Accessibility