1

Raport për mbulimin mediatik në raundin e parë të fushatës për Zgjedhjet lokale 2021

Shkup, 25 tetor 2021 Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele publikoi raportin mbi mënyrën e raportimit  të transmetuesit në raundin e parë të kampanjës zgjedhore (nga 27 shtatori deri 15 tetor 2021).Në monitorim ishin përfshirë gjithësej 13 shërbime programore –televizionet komerciale kombëtare Аlsat-М, Аlfa, Каnal 5, Sitel, Теlma, 24 Vesti, 21-М, Shenja dhe Кlan Маqedoni dhe kanalet programore të Shërbimit publik – МRТ1, МRТ2,Kanali i Kuvendit dhe Programi i parë  i Radios maqedonase.

Gjetjet nga monitorimi rezultuan se në këtë periudhë nuk u konstatua shkelje të dispozitave të Kodit Zgjedhor.

Të gjitha shërbimet komerciale në mbarë vendin kanë bërë cdo përpjekje për të ofruar mbulim mediatik të fushatës zgjedhore dhe pothuajse të gjithë,përveç atyre që informonin çdo ditë-përveçse informuan ,për emisionet informativo ditore për  pjesëmarrësit në zgjedhje rezervuan më shumë informacione të veçanta programore. Fushata nuk umbuluar në përputhje me parimet e barazisë për kandidatët për kryetar komune dhe proporcionaliteti për kandidatët për këshilla komunal.Mediat e përcjellën fushatën zgjedhore në mënyrë pragmatike, kryesisht sipas pritshmërive nga përvoja e prëgjithshme politike të proceseve zgjedhore,duke i dhënë prioritet LSDM dhe VMRO DPMNE dhe partnerëve të tyre në koalicion,dhe jo sipas parimeve fillestare të kërkesave të deklaruara ligjore.Po për një konstatim të tillë ka një numër të madh arsyesh ,në këtë rast duke u nisur nga baza-numri i madh i kandidatëve të konfirmuar për qytetin Shkup,për komunat e Shkupit në veçanti,dhe për të gjitha komunat e tjera në vend.

Servisi publik transmetues ka respektuar kërkesat ligjore për strukturën e emisione të përditshme, për transmetimin e debateve dhe përfaqësimi i lirë politik.Kanali i Kuvendit transmetonte përfaqësim politik falas të më shumë përfaqësuesve në zgjedhje,duke caktuar orarin sipas dispozitave ligjore

Informacion për personat me aftësi të kufizuara shqisore ka dhënë vetëm MRT 1 dhe TV 24 Vesti.

Paralelisht me këtë monitorim,Agjencia monitoroi transmetimin e reklamave të paguara politike të 41 televizioneve dhe 48 radiove që në afatet e përcaktuara ligjore u regjistruan në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve, raporti i të cilit do të shpallet brenda afatit të parashikuar në Kodin Zgjedhor.

Raporti për mënyrën e informimit të transmetuesve gjatë fushatës zgjedhoreИзвештајот за начинот на известување на радиодифузерите во текот на изборната кампања (nga 27shtatori deri   15 tetor  2021 година)është në dispozicion në linkun.

 
LAJMËRIM PUBLIK

Shkup, 17 gusht 2021 – Në kohën e protestës publike, të organizuar nga një grup qytetarësh të nxitur nga masat e reja për parandalimin e Koronavirusit, të cilat ishin mesazhe fyese dhe vulgare drejtuar gazetarëve, Agjencioni për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele theksoi se kjo marrëdhënie është një sulm i drejtpërdrejtë ndaj lirisë së medias dhe të drejtës së publikut për tu informuar.

Agjencioni dënon këto forma poshtërimi dhe fyerje verbale ndaj gazetarëv dhe apelon të respektohet dinjiteti i profesionit të gazetarit, si dhe dinjiteti personal i mediave profesionale.

Në të njëjtën kohë, ne theksojmë se sigurimi i kushteve për funksionimin e qetë të punonjësve të medias është parakusht i nevojshëm për lirinë e informacionit.
Fillon monitorimi i lajmërimit të mediave për Zgjedhjet lokale 2021

Shkup, 6 gusht 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele që nesër fillon me monitorimin për lajmërim të mediave për zgjedhje të transmetuesve për Zgjedhjet lokale 2021.
Në periudhën deri në fillimin e kampanjës, objekt vëzhgimi dë të jenë programet e para televizive të servisit kabllovik publik-MRT 1 dhe gjashtë televizione komerciale në nivel shtetëror që kanë shikueshmëri mesatare deri në 10% – TV Kanal 5, TV Sitell, TV Tellma, TV Alsat-M, TV Alfa dhe TV 24 Vesti. Të gjitha kanalet e mbetura televizive do të monitorohen sipas sugjerimeve.

Lëndë e monitorimit do të jetë programi i tyre i përgjithshëm, me vëmendje të veçantë transmetimi i lajmeve dhe emisionet e tjera ku janë të ftuar përfaqësues të pushtetit (shtetëror/lokal), të partive politike dhe të ftuar të tjerë potencial për zgjedhje. Do të monitorohen dhe programe të tjera ku do të ketë të ftuar potencial për zgjedhje pa marrë parasysh arsyen e pjesëmarrjes së tyre.
Si dhe deri më tani, Agjencioni, në faqen e tij zyrtare, vendosi baner me të gjitha materialet relevante për procesin zgjedhor-Ligje dhe akte nënligjore lidhur me zgjedhjet, publikime, formular për sugjerime, raportime dhe të ndryshme.

Duke pasur parasysh që me shpalljen e zgjedhjeve Lokale, të caktuara për 17 tetor të vitit 2021, hynë në fuqi dispozitat e Ligjit zgjedhor, Agjencioni i përkujtoi te gjithë transmetuesit për dispozitat relevante për lajmërimin me to dhe zbatimin e tyre para fillimit të kampanjës zgjedhore.

Përmbajtja e shkresës është në linkun e radhës.
Takimi i dytë publik për 2021

Shkup, 29 qershor 2021 – Brenda detyrimit ligjor për të mbajtur takime publike, Agjencia për Shërbimet e Mediave Audio dhe Audiovizuele planifikoi takimin e dytë publik për 29 qershor 2021.

Qëllimi i këtyre takimeve është t’u mundësojë të gjitha palëve të interesuara të shprehin pikëpamjet e tyre dhe mendime në lidhje me kushtet e tregut të shërbimeve mediatike audiovizuele dhe të ndahen me publikun aktivitetet e realizuara të Agjencisë nga programi Vjetor i punës.

 

Prezantimi me aktivitetet e implementuara të Agjencisë për periudhën prill – qershor 2021 është në dispozicion në link

Materiali me aktivitetet e realizuara për periudhën prill-qershor 2021 është në link
Analiza e gjinisë në programet televizive për vitin 2017

Analiza e gjinisë në programet televizive për vitin 2017