1

Studentë nga Fakulteti Juridik në Shkup, vizituan Agjencinë

Shkup, 09.11.2018. – Në kuadër të mësimit praktik nga lënda e marrëdhënieve me publik, studentë nga katedra e gazetarisë dhe marrëdhënies me publik pranë Fakultetit Juridik “Justiniani i Parë” – Shkup, sot e vizituan Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Në këtë vizitë, studentët patën mundësi që të njihen me kompetencat, strukturën organizative, projektet e Agjencisë me interes më të gjërë publik si dhe për mënyrën e monitorimit të radiodifuzerëve. Fokusi kryesor i vizitës ishte shkëmbimi i përvojës për praktikë të teknikave për marrëdhënie me publik nga ana e Agjencisë, si dhe për komunikimin me publikun, përmes publikimit të përmbajtjeve në ueb faqen www.avmu.mk, YouTube kanalin dhe Facebook faqen e Agjencisë.

Agjencia përshëndet interesimin e studentëve për të fituar njohuri të reja, të cilat do të gjejnë zbatim në zhvillimin e tyre të ardhshëm profesional, duke përkujtuar se edhe më tutje do të jetë e hapur për bashkëpunim dhe shkëmbim përvojash nga sfera e mediumeve dhe rregullimit mediatik.
Takim ndërmjet trupave rregulluese të Republikës së Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë

Shkup, 26.10.2018. – Sot në hapësirat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, drejtori i Agjencisë d-r Zoran Trajçevski realizoi takim bilateral me përfaqësues nga trupi rregullator për mediume elektronike të Republikës së Maqedonisë (CEM).

Në takim u bisedua për më shumë çështje dhe përvoja praktike të të dy rregullatorëve nga puna e tyre e përditshme me theks të veçantë të zhvillimit të arsimit mediatik.

Njëherë u konstatua se ekziston një bashkëpunim i mirë ndërmjet të dy vendeve, në sferën e rregullimit mediatik, por se ka edhe më tutje hapsirë për avancim të mëtejshëm të këtij bashkëpunim.
Agjencia realizoi takimin e tretë publikë për vitin 2018

Shkup, 26.09.2018. – Sot, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi takimin e tretë publik për vitin 2018. Drejtori i Agjencisë, d-r Zoran Trajçevski, në fjalimin hyrës i prezantoi aktivitetet e realizuara për tremujorin e tretë, sipas Programit vjetor për punën e Agjencisë– bikëqyrjet te realizuara ndaj radiodifuzerëve, publikuesit e mediumeve të shtypit dhe operatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik, masat e shqiptuara të vërejtjes, analizat e përpunuara, aktivitetet në sferën e bashkëpunimit ndëkombëtar. Aktivitet i veçantë i Agjencisë në këtë periudhë ishte edhe përcjellja e informimit mediatik të radiodifuzerëve ni nivel shtetëror, në lidhje me referendumin.

Të pranishmit kishin mundësi që të përcjellin edhe konstatimet kyçe të Analizës së tregut për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2017, që u punua nga Agjencia. Në këtë Analizë është përfshirë puna ekonomike e radiodifuzerëve, respektivisht të dhënat për të hyrat e përgjthshme, pjesët e radiodifuzerëve në të hyrat e përgjithshme, struktura e të hyrave, shpenzimet e përgjithshme, pjesët në shpenzimet e përgjithshme dhe struktura e shpenzimeve, rezultati i punës dhe numri mesatar i të punësuarve në marrëdhënie të rregullt pune, si dhe të dhënat e matjes së publikut të televizionit dhe radios gjatë vitit 2017. Të hyrat e përgjithshme që janë realizuar në vitin 2017 nga Shërbimi publik dhe të gjitha televizionet komerciale dhe radiostacionet është 2.608.84 milion denarë, ndërsa shpenzimet e të gjithë radiodifuzerëve së bashku është 2.703.84 denarë. Më e shikuara nga televizionet terrestiruale në nivel shtetëror është TV Sitel, me shtrirje mesatare javore prej 51.45%, ndërsa më e dëgjuar në nivel shtetëror – RA Antena – 18.70%.

Në takim u diskutua edhe për tekstin e Propozim-Rregullorës për shenjat e alarmimit, mënyra dhe procedurat e alarmimit dhe procedurat e popullsisë, në të cilën janë përcaktuar obligimet e subjekteve të ndryshme, në rastet kur ekziston rreazik me të cilin cënohet popullsia. Më detalisht për këtë dokument foli Dushko Petrovski nga Qendra për menaxhim me kriza, i cili i prezantoi dispozitat e Propozim-Rregullores, e cila përveç për institucionet, përcakton kushtet edhe për mediumet. Në dokumentin është potencuar se informimi përmes mediumeve bëhet në rastet e rrezikut ose cënimeve (rrezikut ajror, radiologjik-kimik-biologjik ose fatkeqësi elementare-natyrore dhe lloje tjera rreziqesh), me qëllim të paralajmërimit në kohë dhe përgaditjes së popullsisë për strehim, mbrojtje dhe shpëtim më efikas ose mbrojtje e të mirave materiale që mund të përfshihen ose që janë përfshirë me cënimet dhe rreziqet.

Prezantimet nga takimi i tretë publik mund të merren në këto linke:

d-r Zoran Trajçevski, drejtor i Agjencisë

Katerina Donevska, bashkëpuntore e lartë në Seksionin për planifikm strategjik
Takim bilateral me Agjencinë për mediume elektronike të Republikës së Kroacisë

Shkup, 05.09.2018 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe përfaqësuesit e Agjencisë për mediume elektronike të Republikës së Kroacisë sot në Shkup u dakorduan për thelliminbashkëpunimit të ndërsjellë dhe shkëmbimim e përvojave në sferën e rregullimit mediatik.

Në takimin bilateral u bisedua për strukturën organizative dhe kompetencat e Agjencive, dispozitat ligjore për ndarjen/heqjen e lejeve, analizat nga sfera mediatike, monitorimi i përmbajtjeve programore. Njëherë u shkëmbyen edhe përvojat për procedurat për konstatimin e pronësisë mediatike dhe koncentrimit të palejuar mediatik.

Theks i veçantë u kishte edhe për angazhimin e rregullatorëve në sferën e arsimimit mediatik dhe për përpjekjet për sensibilizimin e mediumeve për rolin e tyre në nxitjen dhe promovimin e barazisë gjinore përmes përmbajtjeve të balancuara gjinore në programet e tyre.
Procesi i aktivizimit të 5G në Republikën e Maqedonisë në fokusin e takimit të dytë publik për vitin 2018

Shkup, 27.06.2018 – Agjencia sot e realizoi takimin e dytë publik për vitin 2018, në të cilin drejtori d-r Zoran Trajçevski i prezantoi aktivitetet e realizuara në pajtim me Programin vjetor të punës, gjatë tremujorit të kaluar.

Ai bëri një prezantim të mbikëqyrjeve të realizuara dhe masave të shqiptuara të vërejtjes ndaj radiodifuzerëve, operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik, ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele si dhe botuesve të mediumeve të shtypit.

Në takim u arysetua edhe angazhimi i Agjencisë për ballafaqimin me gjuhën e urrejtjes dhe nxitjes së baraxisë gjinore, si aktivitete në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në kuadër të procesit të integrimit evropian.

Theksi i veçantë ishte në procesin e aktivizimit të 5G në Republikën e Maqedonisë. m-r Igor Bojaxhiev nga Agjencia për komunikime elektronike, i cili njëherit është edhe kryetar i grupit të punës për përcaktimin e masave dhe aktiviteteve të nevojshme për aktivizimin e 5G teknologjisë mobile në Republikën e Maqedonisë, në mënyrë të detajuar i arsyetoi resurset momentale infrastrukturore, rregullat në fuqi, propozim masat dhe afatet për realizimin e tyre. Në këtë grup pune që u formua nga Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, merr pjesë edhe një përfaqësues nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Sipas dinamikës së përcaktuar në planin aksionar 5G të Bashkimit Evropian, deri në vitin 2020 që në së paku një qytet të madh të vendeve anëtare të Unionit duhet të sigurojnë 5G, ndërsa deri më vitin 2025 të sigurohet mbulim i plotë i të gjitha lagjeve urbane, rrugëve kryesore dhe hekurudhave. Maqedonia si vend që synon Bashkimin Evropian, kah fundi i vitit 2017 filloi me përgaditjet për aktivizimin e 5G dhe filloi përgaditjen e Planit nacional operativ për zhvilli,in e rrjeteve të shpejta dhe super të shpejta të komunikimit në Maqedoni.

Prezantimet e takimit publik mund të merren në linket e mëposhtme:

Aktivitetet e realizuara sipas Programit vjetor për punën e ASHMAA

d-r Zoran Trajçevski, drejtor i ASHMAA

Aktivitetet dhe masat e nevojshme për aktivizimin e 5G në Maqedoni

Igor Bojaxhiev, Agjencia për komunikime elektronike
Promovohet publikimi “Trupat rregulluese për mediume dhe gjuha e urrejtjes”

Shkup, 12.04.2018 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (ASHMA) sot në konferencën me temë “Gjuha e urrejtjes në mediume”  e promovoi publikimin “Trupat rregulluese për mediume dhe gjuha e urrejtjes”, në të cilën janë shprehur përvojat dhe praktikat e rregullatorëve nga Shqipëria, Bosnje e Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Serbia, Kroacia dhe Mali i Zi.

Siç deklaroi drejtori i Agjencisë d-r Zoran Trajçevski, në publikimin janë mbledhur të dhëna komparative për legjislaturën në lidhje me gjuhën e urrejtjes nga secili vend, kompetencat e trupave rregulluese, mënyra e veprimit dhe shembuj karakteristik.

– Me rënsdësi ishte që të kontekstualizohet e tërë kjo në diskursin në të cilin – gjuha e urrejtjes flitet në suaza botërore, të nxirren konkluzione nga e kaluara dhe, gjithsesi, të jepen rekomandimet për të ardhmen – theksoi, Trajçevski.

Shembuj konkret për ballafaqimin me këtë çështje u prezentuan nga ana e Emilija Petreska Kamenjarova, nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Asja Roksha – Zubçeviq nga Agjencia rregulluese për komunikimiet nga Bosnje e Hercegovina dhe Stanisllav Bender nga Agjencia e mediumeve elektronike të Kroacisë.

Në konferencë, u fol edhe për stereotipet, diskriminimin dhe gjuhën e urrejtjes ndaj romëve dhe bashkësisë LGBTI. Kryetari i Qendrës zhvillimore edukative dhe mediatike të romëve të rinj – Asociacioni “24 Vakti”, Bajram Ramadan i prezantoi konstatimet për informimin në lidhje me romët, në mediumet e Maqedonisë, që nuk janë publikuar në këtë përmbledhje “Fotografia për romët: Gjuha e urrejtjes, anticiganizmi dhe mediumet”, kurse Sllavço Dimitrov nga Koalicioni “Margini” i prezantoi rezultatet e hulumtimit për qëndrimet e publikut në lidhje me prezantimin e personave të LGBTI në programet e radios dhe televizionit, e që është rezultat i bashkëpunimit ndërmjet Koalicionit dhe Agjencisë.

Konferenca u organizua në kuadër të projektit “Forcimi i ekspertizës gjyqësore dhe shprehjes së mediumeve në Evropën Juglindore (JUFREX)”, që së bashku e zbatojnë Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës.
Promovohet Deklarata për informim etik dhe profesional për temat në lidhje me bashkësinë LGBTI

Shkup, 20.03.2018. –Në kuadër të përpjekjes për informim profesional për bashkësinë LGBTI si dhe për respektimin e të drejtave të tyre pa fjalim diskriminues dhe derrgogues, sot u promovua Deklarata për informim etik dhe profesional për temat në lidhje me LGBTI. Iniciator për këtë dokument ishin Koalicioni Margini, Këshilli për etikë në mediume, Shoqata e Gazetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Dеklarata si akt formal duhet të kontribuojë për parandalimin e gjuhës stigmatizuese ndaj kësaj grupe, në mediume dhe promovimin e dallimeve seksuale dhe gjinore, përfshirë edhe mbrojtjen e të drejtave të bashkësisë LGBTI. Parimet që janë përfshirë me Deklaratën kanë të bëjnë me përmbajtje dhe dënim të gjuhës së urrejtjes në bazë të orientimit seksual, identitetit gjinore ose cilës do përkatësi të grupeve të margjinalizuara historikisht në shoqëri. Informimit të pandarë për aktivitetet e bashkësisë së LGBTI si dhe aktivitëve për të drejtat e njeriut, si dhe rritjen e bashkëpunimit me shoqatat civile që i përfaqësonë të drejtat e LGBTI, përmes shkëmbimit të informatave që mundësojnë prezantim integral dhe të pandarë të problemeve që e tangojnë bashkësinë LGBTI.

eri më tani kjo Deklaratë është nënshkruar nga Shoqatat e mediumeve të shtypit dhe të mediumeve private elektronike si dhe rreth njëzet mediume, të cilat u obliguan në kuadër të përgjegjësive dhe kompetencavetë tyre që të mbeten të përkushtuar ndaj parimeve të krijuara.  Thirrja për nënshkrimin e Deklaratës është e hapur për mediumet dhe të gjitha palët e prekura që mund të përfshihen dhe të kontribojnë për ndërtimin e shoqërisë në të cilën kanë qajse të barabartë në drejtësi.

 
Agjencia promovoi spotet e televizionit dhe radios kundër seksizmit në mediume dhe hulumtimet mbi gjininë në programet televizive gjatë vitit 2017

Shkup, 01.03.2018. – Me qëllim që të kthehet vëmendja e mediumeve ndaj njohjes së rëndësisë së informimit për çështjet gjinore, si dhe të nxitet tejkalimi i stereotipeve gjinore, Agjencia sot i prezantoi rezultatet e hulumtimit për gjininë në programet televizive gjatë vitit 2017dhe i promovoi spotet e televizionit dhe radios kundër seksizmit në mediume.

Hulumtimi lidhur me përfaqësimin e gjinisë në programet televizive përbëhet prej dy analizave – njëra për çështjet gjinore në konceptet dhe përmbajtjet programore të emisioneve të informimit ditor, të televizioneve në nivel nacional, kurse tjetra për mënyrën e prezantimit dhe pasqyrimit të grave dhe burrave në reklama.

Konstastimet e hulumtimit tregojnë se temat që mund të përpunohen në aspekt gjinor nuk njihen nga gazetarë(e)t dhe nga shtëpitë televizive, ndërsa çështjet dhe temat gjinore kanë nivel të ulët të përfaqësimit në edicionet e informimit ditor. Burrat, si bartës të funksioneve të larta publike, paraqiten në materiale të ndryshme në nivel të edicioneve ditore të lajmeve, më së shpeshti në rolin e bashkëbiseduesve, kurse vazhdon edhe trendi i përdorimit të gjinisë gramatikore mashkullore si universal në prezantimin e profesioneve dhe funksioneve. Në përgjithsi, mediumet, temat në lidhje me gjinië trajtohen në mënyrë neutrale, por vërehet edhe një trend pjesërisht pozitiv atje ku numri i redaktoreve është më i madh. Në aspekt të reklamave, duket se ka një barazim të caktuar në drejtim të përfaqësimit të burrave dhe grave aktorë(e), ndërsa në drejtim të narratorëve ka një dominim të dukshëm të zërit mashkullor te spotet vendase por edhe te ato nga jashtë.

Në kuadër të fushatës medatike “Seksizmit nënçmon” u prezantuan dy spote televizive dhe një për radio, që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes së publikut edhe te punëtorët mediatik për rëndësinë e barazisë gjinore dhe tejkalimit të paragjykimeve dhe stereotipeve gjinore. Duke marrë parasysh se bëhet fjalë për fushatë me interes publik, Agjencia pret që mediumet t’i emetojnë falas në programet e tyre.

 

 

Spotet e TV dhe të radios janë të publikuar edhe në kanalin YouTube të Agjencisë dhe të njëjtat mund të shihen edhe në këto linke:

TV spoti 1 – Seksizmi nënçmon!  

TV spoti 2 – Seksizmi nënçmon!   

Spoti i radios -Seksizmi nënçmon!
Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2017

Shkup, 22.12.2017. – Sot, Agjencia realizoi takimin e fundit publik për vitin 2017. Për aktivitetet e realizuara sipas programit vjetor foli d-r Zoran Trajçevski, drejtori i Agjencisë, i cili i prezantoi aktivitetet që i realizoi Agjencia gjatë tremujorit të kaluar – mbikëqyrjet ndaj radiodifuzerëve, operatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe publikuesit e mediumeve të shtypit; masat e shqiptuara; aktivitetet që Agjencia i kishte në lidhje me monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor për Zgjedhjet lokale 2017, aktivitetet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar; analizat e përpiluara.

 

Irena Cvetkoviq nga Koalicioni për të drejtat seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të margjinalizuara i prezantoi rezultatet e Analizës për kornizat e informimit gjatë mbulimit mediatik të temave në lidhje me bashkësinë LGBT.  Gjatë analizës, janë shfrytëzuar këto korniza: diskriminimi/të drejtat e njeriut; manipulimi me qëllim të keq dhe vlera ideologjike. Rekomandimet e analizës janë: Gjatë përpilimit të zgjidhjeve të reja ligjore në lidhje me këto çështje që të bëhet një debat i hapur dhe i fokusuar me opinionin e ekspertëve;

në Ligjin për ASHMAA të ekzistojë sanksion për mediumin që përhap gjuhë të urrejtjes dhe në mënyrë eksplicite të përmenden pasojat nga përhapja e gjuhës së urrejtjes ose gjuhës derrogative të ndaj anëtarëve të bashkësisë LGBT; angazhim më i madh i trupave rregulluese dhe vetërregulluese; mediumet të përgadisin dhe ti respektojnë udhëzimet për informim për grupet e margjinalizuara mes të cilëve edhe bashkësisë LGBT; çështjes së deokonstrucionit dhe diskriminimit që të ketë vend qëndror në çështjen e arsimimit mediatik në kurrikulat për arsimin qytetar.

 

Të pranishmit kishin mundësi që të përcjellin edhe rezultatet e aktiviteteve të Agjencisë, për inkurajimin e arsimimit mediatik, që i prezantoi Emilija Petreska Kamenjarova- udhëheqëse e Seksionit për të drejtat e njeriut dhe arsimim mediatik. Në këtë kontekst u prezantua Rekomandimi i ri i Këshillit të Evropës për barazin gjinore në sektorin audiovizuel (CM/Rec (2017)9), përkthyer nga Agjencia në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe. Rekomandimi përmban standarde dhe instrumente për avancimin e barazisë gjinore, me ç’rast e potencon rëndësinë e sektorit audiovizuel; barrierat dhe arritjet e grave në këtë sektor dhe jep udhëzime për përmirësimin e barazisë gjinore në sektorin audiovizuel si dhe masa për zbatimin e tyre.

Njëherë, u promovua ueb faqja e re për arsimim mediatik www.mediumskapismenost.mk në të cilën do të prezantohen aktivitetet e Agjencisë por edhe të Rrjetit për arsimim mediatik si dhe u prezantua video spoti i tretë për aventurën e Joves nëpër arsimimn mediatik “Privacia dhe përcjellja”.

Prezantimet nga takimi i katërt publik mund të merren në këto linke:

d-r Zoran Trajçevski, drejtor i Agjencisë

Irena Cvetkoviq, Koalicioni për të drejtat seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të margjinalizuara

m-r Emilija Petreska Kamenjarova- Udhëheqëse e Seksionit për të drejtat e njeriut dhe arsimim mediatik
Mjete të reja për barazinë gjinore në mediume

Shkup, 21.12.2017 – Në kuadër të insistimit të profesionistëve mediatik dhe faktorëve tjerë të interesuar që vazhdimisht t’u sigurohen mjete për ngritjen e vetëdijes për rolin e mediumeve në arritjen e barazisë ndërmjet grave dhe burrave, Agjencia e përktheu në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe Rekomandimin për barazi gjinore në sektorin audiovizuel që u miratua nga Këshilli i Evropës në shtator 2017.

Rekomandimin CM/Rec(2017)9 nga Komiteti i ministrave deri te vendet anëtare, në lidhje me barazinë gjinore në sektorin audiovizuele mund të merret në këtë link.