image_pdfimage_print

Kronikë nga seanca 1-rë

Shkup, 09.01.2020 –Në seancën e 1-rë mbajtur më 03.01.2020, Këshilli i Agjencisë miratoi 3 Vendime për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës, dhe atë: … […]

Kronikë nga seanca 2-të

Shkup, 13.01.2020 –Në seancën e 2-të mbajtur më 13.01.2020, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të TRD TV KISS, Zllate SHPKPV … […]

Kronikë nga seanca 3-të

Shkup, 15.01.2020 –Në seancën e 3-të bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja administrative, Këshilli i Agjencisë inicoi procedurë për marrjen e licencës për radio transmetim ndaj TRD KANAL … […]

Kronikë nga seanca 4-të

Shkup, 28.01.2020 –Në seancën e 4-të të Këshillit të Agjencisë u shqyrtua raporti tremujor mbi punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën … […]

Kronikë nga seanca 5-të

Shkup, 29.01.2020 –Duke pasur parasysh se janë mënjanuar pengesat për kryerjen e procedurës, Këshilli i Agjencisë në seancën e 5-të miratoi Vendim për pezullimin e … […]

Kronikë nga seanca 6-të

Shkup, 31.01.2020 –Në seancën e sotme të Këshillit të Agjencisë, u dha miratimi për ndryshim të Planit vjetor të prokurimit publik për vitin 2020 të Agjencisë … […]

Kronikë nga seanca 7-të

Shkup, 07.02.2020 –Në seancën e sotme të 7-të Këshilli i Agjencisë ndërpreu procedurën e inicuar për marrjen e licencës për radio transmetim ndaj TRD JON-RADIO SHPKPV Strugë deri … […]

Kronikë nga seanca 8-të

Shkup, 14.02.2020 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë për shkelje të nenit 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për mospagesë … […]

Kronikë nga seanca 9-të

Shkup, 21.02.2020 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë për shkelje të nenit 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për shkak të … […]

Kronikë nga seanca 10-të

Shkup, 27.02.2020 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi tre Vendime për ndërprerjen e procedurës së inicuar për marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarisë … […]Accessibility

Accessibility