1

Vendime/akte nga seanca e 17-të – 09.06.2021

Vendim për vërejtje publike dhe për çkyçjen e riemitimit të serviseve programore për ANTENA AS KTV SHPKNJP Kërçovë
Vendime/akte nga seanca 34-ët – 26.11.2021

VENDIM për marrjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV NOVA SHPK Gjevgjeli

VENDIM për marrjen e lejes së emetimit të radios të Shoqërisë tregtare radiodifuzive RADIO AKTUEL Manastir SHPKNJP